Regulamin Programu Partnerskiego z dnia 29.05.2019

§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin (?Regulamin?) określa warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim (?Program?), mającym na celu pozyskiwanie nowych klientów dla IdeaPlace.

Organizatorem Programu jest Centrum Inkubacji i Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą We Wrocławiu, pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, adres e-mail: , NIP 8971839784, REGON 367279621. (?Organizator? lub ?IdeaPlace?).

§ 2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Programu mogą być Klienci aktualni korzystający z usług IdeaPlace oraz osoby, które należą do społeczności IdeaPlace (?Uczestnik?).

2. Poleconymi są podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne polecone (?Polecony?) Organizatorowi do Programu przez Uczestnika.

3. Status Poleconego może uzyskać tylko ten podmiot gospodarczy, który jeszcze nie był klientem IdeaPlace.

§ 3 Zgłoszenie

1. Zgłoszenie to wysłanie do Organizatora przez Polecanego wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres lub rozmowa telefoniczna pod numerem tel: +48 71 34 09 200.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Zapytanie o usługę
b) Dane Uczestnika Programu, który polecił skorzystanie z usług IdeaPlace (Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu gospodarczego).

§ 4 Nagroda

1. Prawo do nagrody Uczestnik Programu nabywa po upływie trzech miesięcy od spełnienia warunku: polecony nawiąże współpracę z IdeaPlace na Usługi Biurowe, czyli usługę użyczenia adresu do celów rejestracyjnych oraz obsługę korespondencji.

2. Okres trzech miesięcy wymaganych do uzyskania prawa do nagrody zaczyna się od daty podpisania umowy na usługi biurowe pomiędzy Polecanym a Organizatorem.

3. Polecony nie może mieć żadnych zaległości w płatnościach określonych w umowie.

4. Nagroda to równowartość dwukrotnej kwoty stawki miesięcznej z ostatniej opłaconej faktury za świadczenie usług biurowych przez Poleconego do wykorzystania na usługi IdeaPlace (usługi biurowe, wynajem sal konferencyjnych).

5. Nagroda należy się za Zgłoszenie spełniające warunek z par. 4 pkt. 1 i 3, oraz po opłaceniu kwoty 1 zł netto

6. Nagrody można sumować.

7. Nagrody nie można zamienić na nagrodę pieniężną.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Program wchodzi w życie z dniem 1.05.2019 i kończy się 31.12.2020 r.

2. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących w szczególności: zmianę powszechnie obowiązującego prawa mającego zastosowanie do Programu, niską skuteczność Programu, istotne zastrzeżenia Uczestników do Programu.

3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.

4. Do Poleceń dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu z dnia Polecenia.

5. Organizator może zakończyć Program z tygodniowym okresem wypowiedzenia umieszczając stosowną informację na stronie internetowej https://ideaprestige.eu/regulamin-programu-partnerskiego, z zastrzeżeniem, że do Poleceń dokonanych przed dniem zakończenia Programu, Regulamin pozostaje wiążący.

6. Uczestnicy Programu mogą kontaktować się z Organizatorem pod adresem:

7. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Programu, Osoby Polecającej, która narusza postanowienia Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.ideaprestige.eu/regulamin-programu-polecen oraz w siedzibie Organizatora.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać na adres e-mail: . Organizator odpowiada na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych w Programie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w celu uczestnictwa w programie poleceń.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowanie, przetwarzanie i opracowanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Uczestnika (lub nazwa podmiotu gospodarczego) oraz imię i nazwisko Polecającego (lub nazwa podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.

4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Programie. Wycofanie zgody następuje po wysłaniu maila z oświadczeniem na adres: